Vejledninger

For beboelseslejligheder opkræves ved lejemålets indgåelse depositum svarende til 3 måneders leje (jf. § 34 i lejeloven). Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Depositum kan lejer IKKE ”bo op” i lejeperioden.

Herudover indbetales ved lejemålets indgåelse 1 måneds forudbetalt husleje (udover første måneds husleje). Forudbetalt husleje kan ”bos op” den sidste måned.

Både depositum og forudbetalt leje kan kræves forholdsmæssigt forhøjet , når lejen årligt forhøjes.

Lejligheden overtages nyistandsat ved indflytningen (eller nyopført ved første gangs udlejning). Det vil sige at vægge, lofter, træværk, rør, radiatorer m.v. er malet. Lejer overtager således lejligheden i fejlfri stand.

På indflytningsdagen foretager vi sammen med lejer indflytningssyn og udarbejder digital indflytningsrapport. Ved indflytningssynet noteres fejl og mangler for lejemålet, og indflytningsrapporten underskrives af lejer og udlejer.

Væsentlige mangler afhjælpes umiddelbart efter overdragelsen. Uvæsentlige mangler bliver registreret, således at lejer ikke hæfter for disse ved udflytning.

Fra overtagelse af lejemålet har lejer 14 dage til at fremkomme med yderligere fejl og mangler, som lejer måtte ønske noteret på lejemålet (jf LL § 14). Hvis lejer har punkter som ønskes noteret, skal disse fremsendes skriftligt til udlejers mail ellers via udlejers digitale ”flytterapport”.  Punkter der indberettes skal være detaljeres beskrevet med placering og gerne med fotoregistrering.

Udlejer opkræver huslejen via betalingsservice (PBS). Lejer er derfor forpligtet til at lade betalingen tilmelde til automatisk betaling via betalingsservice.

Tilmeldes der ikke til betalingsservice, fremsendes månedligt girokort til betaling fra betalingsservice. Betaling af girokort er forbundet med gebyr som afholdes af lejer. Vi anbefaler derfor tilmelding til betalingsservice, således at betalinger kører automatisk.

Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt til info@zasa.dk iht. til frist for opsigelse i lejekontrakten.

Lejer har som udgangspunkt opsigelsesvarsel på 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Lejemålet skal fraflyttes 14 dage før bindingsperiodens udløb (ca. den 15. i måneden). Vi udsender bekræftelse for opsigelse med angivelse af tidspunkt for gennemgang. Lejer betaler forbrugsudgifter i istandsættelsesperioden frem til udløb af lejeforholdet.

Opsigelsen skal være underskrevet af alle parter, der fremgår på lejekontrakten. Opsigelsen er først gældende, når der er sket skriftlig opsigelse fra alle anførte lejere.

Udlejer indkalder til besigtigelse/flyttesyn ved fraflytning. Lejemålet skal ved flyttesynet overdrages i samme stand som ved indflytning.

Hvis lejer ønsker at fraflytte inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger udlejer at genudleje lejemålet hurtigere. Hvis hurtigere genudlejning lykkedes, betaler lejer huslejen frem til ny genudlejningstidspunkt. Bemærk dog, at fraflytning forsat sker 14 dage før opsigelsesperiodens udløb.

Ved opsigelse af lejemålet meddeles følgende.:

 • Lejemålets adresse.:
 • Navn på lejerne.:
 • Dato hvor boligen er tømt (senest 14 dage før opsigelsesdato):
 • Lejers ny adresse.:
 • Tlf. nr. :
 • Mail:
 • Eventuel overskydende beløb fra flytteafregning skal overføres til konto.:
 • Underskrift af alle lejere på lejekontrakten.

I forbindelse med fraflytning vil der blive indkaldt til flytteeftersyn af lejligheden. Ved flyttesynet deltager lejer og udlejer. På flyttesynet tages stilling til, hvilke ting der skal udbedres. Al udbedring skal foretages af håndværkere anvist af udlejer. Udgiften til udbedring vil blive modregnet det indbetalte depositum

Der udarbejdet en flytteopgørelse, når alle håndværker regninger er modtaget. Hvis flytteopgørelsen viser, at et del af depositummet skal tilbagebetales overføres beløbet til lejers konto. Ca. 4 uger efter lejemålets ophør, sender vi en flytteopgørelse til lejer.

Klargøring af lejemålet ved fraflytning
Inden flytteeftersynet skal lejemålet være tømt og alt indbo fjernet herunder indbo i kælderrum og altaner. Er lejemålet ikke tømt, bliver lejemålet tømt af udlejers vicevært. Udgifter hertil afholdes af lejer på baggrund af medgået tid.
Det er ikke muligt at lade indbo forblive i lejemålet i forbindelse med overdragelse til ny lejer.

Aflæsning af målere
Udlejer sørger for aflæsning af målere og sender aflæsningerne ind til forsyningsselskaberne.

Rengøring
Lejemålet skal ved flytteeftersynet afleveres ryddet og omhyggeligt rengjort. Hvis rengøringen er mangelfuld, vil rengøring bliver foretaget af rengøringsfirma for lejers regning.

Der gøres specielt opmærksom på.:

 • Komfur, emhætte , køleskab og bad skal grundigt rengøres.
 • Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt.
 • Trappen skal rengøres, dog ikke hvis udlejer står for trappevask.
 • Køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine skal trækkes ud fra bagvægge og ud af skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer.
 • Såfremt køleskabet slukkes, skal lågen stå åben for at undgå lugtgener.
 • Hvis du har en have, skal græsset være slået og hækken klippet.

AFFALD fra lejemålet, herunder tæpper, møbler og andet, må ikke henstilles på ejendommens arealer. Effekterne skal bortskaffes til kommunalt affaldsordning.

Gode råd ved fraflytning
Ved fraflytning er der en række ”småting”, som du let kan ordne selv, men som er dyre, hvis vores håndværkere skal lave det samme arbejde. Her er nogle gode råd, som du kan følge:

 1. Er alle dine egne lamper nedtaget
 2. Er alle dine gardiner nedtaget
 3. Er der monteret muffer på samtlige lampeudtag, så der ikke er blottede ledninger
 4. Er der lys i de spotlys og lamper, som tilhører lejemålet
 5. Virker dørklokken ikke, skal batteriet evt. udskiftes
 6. Er fryser og køleskab afrimet og rengjort
 7. Er ventilatoren på badeværelset rengjort
 8. Er alle sier på vandhanerne til stede og afkalkede
 9. Er propperne i vaskene til stede og i orden, ellers skift dem
 10. Er alle uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere blevet fjernet
 11. Se efter, at der ikke er efterladt service eller andre personlige effekter i skabene
 12. Er bradepander og andet tilbehør til ovnen rengjort og til stede
 13. Er filtret i emhætten gjort rent, så der ikke er fedtrester tilbage
 14. Skift pæren i emhætten, hvis den ikke virker
 15. Skift pæren i ovnen, hvis den ikke virker – Bemærk, at ovnpæren er en speciel pære, som kan købes i hårde hvidevarer butikker.
 16. Husk at samle alle nøglerne til lejemålet, postkasse m.v. sammen, da de skal afleveres ved fraflytningssynet. Dette gælder også eventuelle vaskekort
 17. Afløb og riste er rensede og rengjorte.
 18. Depotrum ryddet og rengjort
 19. Skruer, søm, rawplugs og lignende er fjernet fra vægge og lofter.

Hvis lejer ønsker at stå for Istandsættelse af lejligheden
Med mindre er aftalt, sker udbedring og istandsættelse af lejemålet ved udlejers foranstaltning.

Lejerne kan vælge selv at istandsætte lejemålet med maler- og gulvarbejde. Arbejdet skal være udført på flyttesynsdagen. Arbejdet skal således være afsluttet 14 dage før lejeperiodens udløb.

Arbejdet skal kunne godkendes af synsmanden som professionelt udført af momspligtig virksomhed. Såfremt udlejer helt eller delvis ikke kan godkende arbejdet, vil dette blive noteret i fraflytningsrapporten. Der vil fra udlejers side blive stillet strenge krav til udførsel.

Maling skal ske i henhold til anvist farvekoder fra udlejer og med maling i høj kvalitet. Er dette ikke sket, vil malerarbejdet ikke blive godkendt. Kontakt udlejer for anvisning af farvekoder og glans samt leverandør af anerkendt kvalitet.

Lejemålet kan ikke fremlejes

Den anførte leje er excl. forbrug.

Lejemålet har egen forbrugsmåler på el, vand og varme. Målerne er i nye ejendomme aflæst via fjernaflæsning fra værkerne.

Hvor muligt opkræves forbruget direkte mellem forsyningsselskabet og lejerne. Hvis det ikke er muligt, opkræves forbruget via acontobetaling til udlejer.

Elselskaberne kræver i dag et aktivt valg af forsyningsselskab, hvorfor lejer ved indflytning skal træffe beslutning om leverandør.

Lejer hæfter for forbrug i istandsættelses perioden ved fraflytning.

Indenfor normal kontortid sker henvendelse via mail på info@zasa.dk eller på tlf. 96269700.

Udenfor normal kontortid, aften og weekend kontaktes akuttelefon 24218788. DENNE ER KUN FOR AKUTTE SKADER, SOM KRÆVER ØJEBLIKKELIG HJÆLP HERUNDER:

 • Brud på vandforsyningen
 • Brud på varmeforsyningen
 • Stoppede faldstammer
 • Manglende strøm
 • Elevatorer ude af drift

Det er ikke tilladt at holde husdyr uden forudgående skriftlig godkendt aftale med udlejer.  Det er ligeledes ikke tilladt at have husdyr på længere pasningsaftale.

De enkelte beboer har forpligtelsen til løbende at holde repos og trapper rene. Dette sker ved ugentlig rengøring, således at alle kan være tilfredse med fælles arealerne. Der rengøres for trappeløb ned til underliggende repos.

Hver 3 uge udføres udlejer trappevask samt rengøring af elevatorer.

For bebyggelsen Dæmningen er tilknyttet fælleslokale / Fællessal med køkken og tilhørende toilet. Lokalerne er placeret under bygning B. Fællessalen er udstyret med stole, borde og service for ca. 30 personer. Den tilhørende atriumgård kan benyttes sammen med lokalerne.

Lokalerne er forsamlingslokaler for beboer på Dæmningen beboer og kan alene benyttes til fælles arrangementer for beboer og reserveres af beboer i bebyggelsen. Der kan således ikke afholdes arrangementer for familie eller lignende.

Alt aktivitet i lokalerne skal afsluttes senest kl. 22.30. Der må ikke spilles højt musik eller frembringes anden generende støj af væsentlig karakter.

Lokalerne er reserveret fra kl. 10.00 til 9.59 efterfølgende dag.

Der opkræves gebyr på kr. 500,00 pr dag for brug af lokalerne til egne arrangementer. Beløbet dækker vedligehold, strøm og pasning af lokalerne.

Der opkræves ikke gebyr for fællesaktiviteter for ejendommens beboer f.eks. foredrag, fællesspisning m.v.

Brugere af lokalerne skal

 • efterlade lokalerne rengjort herunder
 • Gulve vasket
 • Opvaskemaskine tømt
 • Skraldespande tømt.
 • Stole op på borde, så der kan vaskes gulv
 • Køleskab og fryser tømt.
 • Grill rengjort

Lejer afholder selv udgiften til tilslutning tv og fiber. Udgiften kan variere afhængig af udbyder.

Ved nye ejendomme er fremført fiber til ejendommen. Lokal udbyder er som udgangspunkt Yousee eller Waoo.

Lejer er forpligtet til at tegne indboforsikring, der også dækker glas og kumme. Skader der vedrører bygningen dækkes af udlejers bygnings/brandforsikring.

Du kan få et godt indeklima og udgå skimmelsvamp i din bolig, hvis du følger nedenstående råd.

 • Luft ud 3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter (især i badeværelse, køkken og soveværelse)
 • Luft ud efter madlavning og andre fugtgivende aktiviteter.
 • Luft også ud, selv om det regner.
 • Tænd emhætten, når du laver mad og læg låg på gryderne.
 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen
 • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne
 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter
 • Få selv små vandskader repareret hurtigt
 • Hvis du har ventilationsanlæg, så sørg for, at det vedligeholdes og rengøres. Sørg også for, at filtrene skiftes efter firmaets anvisning.
  • Tilstræb ca. 20 grader C i alle rum.
 • Luk døre til badeværelset, når der bades, og tør op, og luft ud.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Maling og tapet
Lejer er forpligtet til at foretage den indvendige vedligeholdelse. Lejer skal således sørge for, at lejemålet fremstår pænt og vel vedligeholdt.

Låse og nøgler / nøglebrik
Lejer får ud udgangspunkt udleveret 3 nøgler og/eller nøglebrik. Supplering og udskiftning af nøgler betales af lejer.

Vinduer og glas
Hvis lejer foranlediger at vindue eller rude går itu, skal lejer selv betale for udskiftning af denne. Kontakt udlejer for udskiftning.

Vandhaner og armaturer
Vedligehold af vandhaner med nye pakninger, rensning og smøring påhviler lejer.

Kan vandhane ikke længere repareres, betaler udlejer for udskiftning. Udskiftning sker ved kontakt til udlejer.

El-intallationer
Kontakt udlejer, hvis der er uregelmæssigheder ved el-installationerne. Har lejer selv beskadiget f.eks. stik, afholdes udskifningen af lejer.

Udskiftning af pære overskabe og fast belysning herunder terrasse skal foretages af lejer for lejers regning.

Wc-kummer og håndvaske
Vedligehold af wc påhviler lejer. Dette gælder også hvis toilettet løber. Kontakt derfor VVS installatør hvis vandet løber.

Håndvaske vedligeholdes af lejer. Udbedring ved beskadigelse afholdes af lejer.

Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller skarpe genstande ved rengøring.

Afløb håndvaske og gulve
Gulvafløb og afløb fra håndvaske og brusenische skal holdes rene så de ikke tilstopper. Riste og afløb renses jævnligt for hår og sæberester, så vandet frit kan passere.

Hæld ikke fedt eller madolie i håndvasken.

Tilstoppes afløbene som følge af lejers brug, skal lejer selv afholde udgiften til udbedring.

Hårde hvidevarer
Hårdehvidevarer (opvaskemaskine, komfur, kogeplader, køleskab/fryser, emhætte) der medfølger lejligheden ved indflytning skal vedligeholdes af lejer. Reparation som følge af manglende vedligeholdelse afholdes af lejer.

Udskiftning af hårde hvidevarer for udlejers regning sker alene efter forudgående aftale med udlejer.

Se brugsanvisninger for de enkelte hårde hvidevarer vedrørende anvendelse og vedligehold. Brugsanvisning kan eventuelt googles på internettet.

Ventilation og genveksanlæg
Hvor boligen er forsynet med genveksanlæg, skal der løbende foretages udskiftning af filter i anlægget. Udgift til filter afholdes af lejer via opkrævning fra udlejer. Udlejer forestår den praktiske udskiftning af filter.

Anlægget er tilpasset den enkelte bolig. Ventilationsafkast og indblæsninger må derfor ikke justeres.

Varmeanlæg
Hvor boligen er forsynet med gulvvarme, vil der være monteret rumtermostater i hvert enkelt rum.

Varmen i gulvet aktiveres afhængig af varmen i det enkelte rum. Bemærk, at den fulde effekt af justering af gulvvarmen først kan registreres efter ca. 24 timer.

Rumtermostaterne kræver løbende udskiftning af batteri. Anlægget vil give meddelelse når batterierne skal udskiftes. Udskiftning af batteri afholdes af lejer. Vi henviser til manuel i lejemålet.

Teknikskab
Boligen har teknikskab, hvor boligens forsyning af varme og vand er placeret. Vi anbefaler, at lejer løbende kontrollere, at bunden af teknikskabet ikke er fugtig fra utætheder i installationerne. Konstateres der fugtighed bedes dette straks meddeles til udlejer.

Døre og låse
Dørene må ikke på klæbes mærker eller males.

Døre og låse skal løbende have lidt olie, så de fungerer godt. Dette udføres af lejer.

Haver og gårdanlæg
Ved rækkehuse med haver og gårdanlæg, er det lejers forpligtelse at holde haver og hække.

Græs skal slås ugenligt i vækstsænonen.

Hæk skal holdes fri for ukrudt i bredde ca. 20 cm fra stamme

Hæk skal klippes på inderside af have.

Alger skal fjernes på belægninger.

Sørger lejer ikke for udførsel, afholdes vedligehold for lejers regning af vicevært på baggrund af timepris på kr. 275,00 + moms.

For lejligheder
Udlejer sørger for snerydning og saltning på fællesarealer. I carporte forestår lejer selv for rydning og bekæmpelse.

Bekæmpelse af sne finder sted, når der er faldet tilstrækkeligt mængder til, at der ikke kan ske normal afvikling af færdsel på arealerne.

Glatførebekæmpelse finder sted ved saltning. Isslag kan ikke bekæmpes på forhånd, men bekæmpes så hurtigt det kan lade sige gøre.

Sne- og glatførebekæmpelse finder som udgangspunkt sted mellem 7.00 og 22.00 aften. Weekend og helligdage kan dog have forskudte tidsrammer.

For rækkehuse
Lejer sørger selv for snerydning og saltning indenfor lejemålets udeareal herunder evt. fortorv ud for lejemålet.

Informationerne er vejledende og der kan forekomme afvigelser i forhold til den enkelte ejendom og lejekontrakt. Lejekontrakten er dog altid den gældende.