Husorden og ordensregler

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsage vandskade. Altanerne må vaskes, men ikke spules.

Det er tilladt at opsætte altankasser på den indvendige side af altanen.

Markiser og solsejl kan opsættes efter forudindhentet tilladelse hos udlejer og alene med farvekode på stof anvist af udlejer.

Tøjtørring på altaner må kun finde sted under brøstningshøjde.

Der må ikke anvendes kulgrill på altan eller terrasse.

Udvendige antenner af enhver form må kun opsættes efter forudindhentet tilladelse hos udlejer.

Den almindelige dagrenovation skal indpakkes i plastikposer eller lignende, og disse skal lukkes forsvarligt, inden poserne lægges i containerne. Affaldet sorteres iht. kommunens regler for sortering af affald.

Papkasser og andet større affald (møbler mv.) skal lejer selv sørge for at skaffe sig af med.

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Og husk, at engangsbleer, vat, avispapir og lignende aldrig må kastes i toiletkummen.

Cykler må ikke henstilles, således de er til gene for andre, men kun i cykelskur eller cykelstativ, der er indrettet hertil.

Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres.

Hold altid dit depotrum/skur aflåst, selvom du ikke bruger det.

Opbevaring af private ejendele i pulterrum, cykelskur og fælleslokaler sker på eget ansvar. Ved eventuel vandskade, tyveri, hærværk og lignende dækker ejendommens forsikring ikke skade på private ejendele.

På alle fællesarealer må intet stilles for længere tid. Udlejer kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene.

Der må ikke henstilles barnevogne, cykler m.v. i fællesarealer herunder trappeopgange, mellemgange eller lignende.

Det er ikke tilladt at ryge på trappeopgange, mellemgange eller ejendommens øvrige fælleslokaler.

Vi anbefaler, at rygning på alle måder sker under hensyn til naboer, herunder at der tages hensyn på terrasser og andre arealer.

Af hensyn til blandt andet skadedyr er opsætning af foderbrætter ikke tilladt.

Eventuelle angreb af skadedyr bedes straks meddelt til lejer.

Græs og beplantning i og omkring terrasser i stueplan holdes af beboerne, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og velvedligeholdt. Ved fraflytning kan det tillades, at beboerne medtager supplerende beplantning, som er plantet for egen regning. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven afleveres i vel vedligeholdt stand.

Husdyrhold herunder længerevarende pasning er ikke tilladt.

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige bygninger eller haveanlæg.

Vis hensyn – undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre.

I særlige tilfælde (fester o.l) bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med ”støj”.

Der gives besked til de øvrige lejere senest dagen før.

Det er ikke tilladt at spille højt musik eller tale højlydt på fællesarealer og terrasser eller altaner efter kl.22.00.

Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser herunder p-pladser tilhørende den enkelte lejlighed.

Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg er ikke tilladt.

Campingvogne må kun parkeres, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i Max 48 timer.

Der må ikke henstilles trailere.

Tørring af tøj i beboelsesrum kan medføre fugtgener. Vi anbefaler at tørring af tøj sker på badeværelset og altanen.

Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. Det er meget vigtigt, at alle ventiler i vinduerne altid er åbne, da der ellers kan opstå fugtproblemer.

Sørg for at lufte ud flere gange hver dag, da der eller kan opstå for meget kondens og opstå fugtskader. Der gøres opmærksom på, at det er lejers opgave at passe på lejemålet, ved dagligt at lufte ud, for at forhindre fugtskader og derved bevare lejemålets stand.